A A A K K K
для людей із порушенням зору
Плисківська сільська рада
Ніжинський район, Чернігівська область

Про затвердження Регламенту Плисківської сільської ради Борзнянського району Чернігівської області

Дата: 26.11.2020 16:48
Кількість переглядів: 389

Фото без опису

УКРАЇНА

Плисківська  сільська  рада

БОРЗНЯНСЬКОГО  району  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ  області

(перша сесія восьмого скликання)

 

РІШЕННЯ

від 26 листопада 2020 року           с. Плиски                                    № 7 - 1 / VIIІ

 

Про затвердження Регламенту

Плисківської сільської ради

Борзнянського району

Чернігівської області

 

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Конституції України, Плисківсьа сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Регламент Плисківської сільської ради Борзнянського району Чернігівської області (Додаток).

 

2. Сільській раді та її виконавчому комітету здійснювати свою діяльність відповідно до зазначеного Регламенту.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

 

 

 

Сільський голова                                                            М.О. Вірко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення № 7 - 1/ VIIІ

Плисківської сільської ради

від 26.11. 2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

ПЛИСКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

VІІІ СКЛИКАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Плиски, 2020 рік

Зміст

 

Розділ  1.Загальні положення......................................................................3

Розділ  2. Повноваження сільської  ради………………………………..…….4

Розділ  3. Організація роботи сільської ради………………………….….....6

Скликання сесій сільської ради…………………………………………..….....6

Підготовка питань на розгляд сільської ради……………………………….7

Порядок роботи сесії сільської…………………………………………..….8

Розділ 4. Депутат сільської ради……………………………….………...…..…13

Розділ  5. Сільський голова та секретар сільської ради…………………….14

Сільський голова………………………………………………….……..14

Секретар сільської ради…………………………………………..…..……16

Розділ 6. Постійні комісії ради…………………………………..….….....…18

Розділ 7. Виконавчий комітет сільської ради…………………………….20

Розділ 8. Виконавчий апарат сільської ради…………………………..21

Розділ 9. Групи і фракції депутатів………………………………………..21

Права депутатських груп, фракцій……………………………………...22

Участь депутата місцевої ради в роботі інших органів місцевого самоврядування……………………………………………………….……22

Розділ 10. Дисципліна та етика пленарних засідань………………..22

Розділ 11. Заключні положення…………………………….…………..23

Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього…………….….23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ  1

Загальні положення

 

Стаття 1. Плисківська сільська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси Плисківської сільської об’єднаної територіальної громади у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законами України ,,Про місцеве самоврядування в Україні,” ,,Про статус депутатів місцевих рад”, ,,Про службу в органах місцевого самоврядування,” іншими законами.

Стаття 2. Сільська рада складається з депутатів, які обираються жителями села на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Сільська рада вважається правомочною за умови обрання не менше як двох третин депутатів від загального складу ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку.

Строк повноважень сільської ради, обраної на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

Стаття 3. Свої повноваження сільська рада здійснює на основі ініціативної і активної участі в її роботі кожного депутата, колективному вільному обговоренні і вирішенні питань місцевого значення, поєднань місцевих і державних інтересів, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності, законності, широкому залученні громадян до управління громадськими справами та реалізації волі виборців через своїх депутатів, відповідальності і підзвітності перед радою утворених нею органів, обраних або призначених посадових осіб.

Стаття 4. Робота сільської ради ведеться планово. Плани роботи сільської  ради складаються з врахуванням пропозиції сільського голови,  секретаря сільської ради, постійних комісій, депутатів сільської ради і затверджуються рішенням ради.

Стаття 5.  Сільська  рада є юридичною особою, діє у межах наділених власних повноважень самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

Стаття 6. Сільська  рада, її органи та посадові особи  зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Коституцією та законами України.

Стаття 7. Сільська рада та її органи проводять роботу відкрито і гласно, систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення та хід їх виконання.

 Стаття 8.  Регламент роботи Плисківської сільської ради  (далі – Регламент) – це нормативний акт, затверджений радою, який визначає порядок  проведення першої сесії ради, порядок обрання секретаря  ради та виконавчого комітету ради, порядок скликання і проведення чергової та позачергової сесій, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, повноваження сільського голови та секретаря ради, діяльність постійних комісій,  виконавчого апарату, здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законами України ,,Про місцеве самоврядування в Україні,” ,,Про статус депутатів місцевих рад,” ,,Про службу в органах місцевого самоврядування “ та іншими законами з урахуванням вимог Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.’’

Зміни та доповнення до регламенту вносяться радою за пропозицією сільського голови, секретаря ради, постійних комісій та депутатів сільської  ради.

До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

 

Розділ  2

Повноваження сільської  ради

 

Стаття 9.  Питання, які вирішуються сільською радою виключно на пленарних засіданнях ради:

 1. Обрання секретаря ради, звільнення його з посади у порядку, передбаченому  цим  Законом.
 2. Утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісії.
 3. Затвердження за пропозицією сільського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів.
 4. Утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск.
 5. Затвердження регламенту ради.
 6. Затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання.
 7. Заслуховування звіту сільського голови про діяльність виконавчого органу ради.
 8. Прийняття рішення про недовіру сільському голові.
 9. Заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує.
 10.  Заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради.
 11. Розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них.
 12. Прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом.
 13. Скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень.
 14. Прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень  сільського голови у випадках, передбачених законодавством.
 15. Визначення відповідно до закону кількісного складу ради.
 16. Прийняття рішення про проведення місцевого референдуму.
 17. Прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів місцевого самоврядування та сільського, голови.
 18. Прийняття рішень щодо вступу до асоціацій та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них.
 19. Затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку села, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.
 20. Затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього, затвердження звіту про його виконання.
 21. Встановлення місцевих податків та зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом.
 22. Утворення цільових ( у тому числі валютних) фондів, затвердження положень про ці фонди, затвердження звітів про використання зазначених коштів.
 23. Прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету.
 24. Прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах.
 25. Прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір куплі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об’єктів права комунальної власності, про  створення,  ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади. Реорганізація або ліквідація діючих комунальних закладів дошкільної освіти.
 26. Прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності Плисківської сільської об’єднаної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення.
 27. Вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.
 28. Затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності Плисківської сільської об’єднаної територіальної громади.
 29. Вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу.
 30. Прийняття  рішень, пов’язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань.
 31. Прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом.
 32. Прийняття рішень щодо делегування виконавчому комітету окремих повноважень сільської ради.
 33. Прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права Плисківської сільської об’єднаної територіальної громади у сфері її інтересів.
 34.  Надання згоди на передачу об’єктів з державної власності  у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об’єктів з комунальної у державну  власність, а також щодо придбання об′єктів державної власності.
 35. Заслуховування інформації керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території.
 36. Встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.

Сільська рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання,  віднесені до її відання  цим та іншими законами.

 

Розділ  3

Організація роботи сільської ради

Скликання  сесій сільської  ради

Стаття 10. Сільська  рада проводить роботу сесійно. Сесія сільської ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Стаття 11. Першу сесію новообраної сільської ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості,  яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів сільського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного сільського голови головує на пленарних засіданнях сільський голова.

У разі якщо на час проведення першої сесії сільський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

Стаття 12. Наступні сесії ради скликаються сільським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок - не рідше, ніж один раз на місяць.

Стаття 13. У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається секретарем ради.

У цих випадках сесія скликається:

1) якщо сесія не скликається сільським головою у строки, передбачені законом;

2) якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених наступною частиною цієї статті.

Сесія сільської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету сільської ради.

Стаття 14. Пропозиції щодо скликання сесії направляються сільському голові письмово із зазначенням питань, які пропонуються внести на розгляд сесії, та мотивування необхідності її скликання.

Стаття 15. У разі якщо сільський голова або секретар ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у статті 14, або у разі, якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами сільської ради, які становлять не менше як одну третину складу ради, або постійною комісією ради. Пропозиція про скликання сесії за ініціативи депутатів оформляється як рішення групи депутатів за їх особистими підписами або як рішення постійної комісії.

Стаття 16. Рішення про скликання сесії ради приймається сільським головою або секретарем ради у формі розпорядження.

Повідомлення про скликання сесії ради з зазначенням часу скликання, місця проведення сесії та основних питань, внесених на розгляд ради, доводиться до відома депутатів  і  населення   не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше, як за день до сесії.

Стаття 17. Сесію сільської ради відкриває і веде сільський голова або секретар ради. У випадку, передбаченому статею 15, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів цієї ради.

 

Підготовка питань на розгляд сільської ради

Стаття 18. На пленарних засіданнях сільської  ради вирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

Стаття 19. Пропозиції щодо питань на розгляд сільської ради можуть вноситися сільським головою, постійними комісіями, депутатами  сільської  ради, загальними  зборами  громадян.

Стаття 20. Пропозиції про внесення питань на розгляд ради супроводжуються проектом рішення сільської ради і короткою пояснювальною запискою з обгрунтуванням необхідності прийняття цього рішення, а також іншими матеріалами.

Стаття 21. Пропозиції до порядку денного вносяться до прийняття сільським  головою розпорядження про скликання сесії, але  не пізніше, як за 10 днів до сесії. Пропозиції до порядку денного, внесені після прийняття головою розпорядження про скликання сесії, або під час чергової сесії, можуть бути включені до порядку денного лише за рішенням  сільської  ради.

Остаточно порядок денний сесії затверджується сільською радою на пленарному засіданні більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії.

Стаття 22. Проект рішення сільської ради з поданими до нього матеріалами перед внесенням його на розгляд ради узгоджується особами, які готували проект рішення, з секретарем сільської ради, головою постійної  комісії. У разі незгоди з проектом рішення, зауваження викладаються на окремому аркуші і додаються до проекту.

Проекти рішень, які передбачають фінансування або стосуються бюджетних питань, погоджуються також з головою відповідної постійної комісії сільської ради.

Стаття 23.  Матеріали з питань, які внесені на розгляд сесії, як правило, попередньо розглядаються на засіданнях постійних комісій з прийняттям відповідних висновків та рекомендацій, які доводяться до всіх депутатів сільської ради. За результатами розгляду питання на засіданні постійної комісії головою або заступником голови комісії готується співдоповідь на сесію, зокрема щодо питань затвердження бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку. 

Стаття 24. Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань , які вносяться на розгляд сільської ради, доводяться до відома депутатів у день проведення пленарного засідання сільської ради.

 

Порядок роботи сесії сільської ради

Стаття 25. Сесія сільської ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 26. Перед кожною сесією проводиться поіменна реєстрація депутатів, що прибули на сесію.

На початку пленарного засідання ради і після кожної перерви секретар ради проводить реєстрацію депутатів, повідомляє присутніх про кількість депутатів, відсутніх з поважних причин.

У разі відсутності встановленої для повноважності сесії кількості депутатів, за розпорядженням сільського голови проведення сесії переноситься на інший час або інший день.

Стаття 27. Сесії сільської ради відкриває і веде сільський голова, а у випадку його відсутності – секретар сільської ради.

Стаття 28. Порядок денний, часовий регламент та інші процедурні питання щодо порядку роботи сесії затверджуються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні ради.

Стаття 29. Пленарні засідання сільської ради розпочинаються і закінчуються по розпорядженню сільського голови, якщо не буде прийняте інше рішення.

Рада має право прийняти рішення про зміну часу проведення засідань.

Тривалість роботи сесії встановлюється сільською радою, виходячи з кількості і особливостей питань, які розглядаються.

Стаття 30. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У разі необхідності для розгляду окремих питань більшістю голосів від числа присутніх депутатів рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

У необхідних випадках для вирішення питань, що потребують негайного розгляду за рішенням ради можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням дати продовження роботи сесії .

Стаття 31. Запрошені на засідання сільськоі? ради особи не мають права втручатися в роботу сесіі?, зобов’язані утримуватись від проявів схвалення чи осуду доповідеи?, виступів, рішень оплесками, вигуками та іншими діями, дотримуватись порядку, виконувати пропозиціі? та вимоги головуючого. Особа, яка не є депутатом і припускається грубих порушень порядку, може бути видалена з залу засідань розпорядженням головуючого. На сесіі? ради як депутатам так і запрошеним не дозволяється користуватися мобільними телефонами. Особи, які мають намір перебувати в приміщенні, де проводиться пленарне засідання сесіі? сільськоі? ради, мають забезпечити можливість представнику апарату сільськоі? ради встановити і?х особу, надавши документи, що посвідчують особу. У випадку відмови від надання документів, що посвідчують особу, вказані особи за рішенням головуючого на пленарному засіданні видаляються з приміщення, де проводиться пленарне засідання. Допуск осіб здіи?снюється також виключно у випадку можливості і?х розміщення у приміщенні для проведення пленарних засідань на сидячих місцях, без завдання шкоди процесу діяльності депутатів сільськоі? ради. Форми присутності осіб на засіданнях сільськоі? ради не повинні створювати перешкод та/або втручання у діяльність депутатів сільськоі? ради та проведення пленарного засідання в цілому. Відео, звукозапис та фотофіксація пленарних засідань забезпечується апаратом сільськоі? ради або акредитованими апаратом сільради засобами масової інформації;

Стаття 32. Сесії ради  ведуться українською мовою.

Стаття 33. Час для доповідей на сесії встановлюється в межах до 30 хвилин, для співдоповідей – до 10 хвилин, виступаючим в дебатах вперше – до 5 хвилин, для повторного виступу по одному питанню в дебатах, виступів при обговоренні проектів рішень,  порядку ведення засідання, з мотивів голосування, для заяв, внесення кандидатур, запитів, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок – до 3 хвилин.

Стаття 34. Головуючий на засіданні сільської ради забезпечує виконання положень цього Регламенту стосовно порядку проведення сесій.

Головуючий на засіданні сільської ради:

-відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви на засіданнях ради;

- керує засіданнями сільської ради, слідкує за дотриманням повноважності сесії і прийнятого депутатами порядку її роботи;

- надає слово доповідачам, співдоповідачам та виступаючим на сесії в послідовності надходження їх записок в секретаріат сесії;

- за згодою ради надає слово для виступів особам, запрошеним на сесію, з питання порядку денного, яке розглядається радою;

- має право в необхідних випадках за згодою депутатів продовжити час для виступу;

- оголошує письмові запити, особисті заяви та довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань та довідок, а також зауважень щодо ведення сесії;

- проводить голосування депутатів з питань, які потребують прийняття рішень сільської  ради, оголошує його результати;

- на початку відкритого голосування оголошує кількість пропозицій, які пропонуються на голосування, уточнює їх формулювання,  нагадує, якою кількістю голосів може бути прийняте рішення;

- дає доручення  пов’язані з забезпеченням роботи сесії сільської  ради, постійним комісіям та виконавчому  комітету.

Стаття 35. Письмова заява про надання слова для виступу в дебатах направляється голові ради безпосередньо на сесії після затвердження порядку денного із зазначенням питання з якого депутат бажає взяти слово. Заява може також завчасно направлятися голові ради або секретарю до відкриття сесії.

Головуючий має право також надати слово депутату за його усним зверненням.

Стаття 36. Депутат виступає на засіданні після надання йому слова головуючим.

Депутат може виступити з одного і того ж питання не більше двох разів. Передача права на виступ  на користь іншої особи не допускається.

Якщо виступаючий взяв слово без дозволу головуючого, він може бути його позбавлений.

Якщо виступаючий відхилився від обговорюваної теми, головуючий може закликати його дотримуватись обговорюваного питання.

Якщо виступаючий продовжує висловлюватись не по обговорюваному питанню або перевищив відведений регламент, то після одного попередження він може бути позбавлений слова.

Стаття 37. Якщо депутат не зміг висловитися у зв’язку з припиненням обговорення, за його бажанням текст його виступу може бути додано до протоколу сесії.

Після припинення обговорення доповідач і співдоповідач мають право взяти заключне слово.

Стаття 38. Проект рішення на сесії може не оголошуватись, якщо цей проект був розданий депутатам і вони мали змогу з ним ознайомитися.

Стаття 39. Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням.

Стаття 40. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4, 16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 41. Рішення сільської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським головою і внесено на повторний розгляд ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження сільського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

Стаття 42. За пропозицією не менш як однієї третини присутніх на засіданні депутатів ради на сесії проводиться поіменне голосування шляхом опитування депутатів ради за алфавітним списком.

Стаття 43. Розгляд пропозицій, доповнень і зауважень по проекту рішення сільської ради проводиться після прийняття сільською радою внесеного проекту рішення за основу. В разі, коли проект рішення не приймається за основу,  питання, по якому він був підготовлений, знімається з порядку денного сесії.

Стаття 44. Якщо проект рішення ради прийнято за основу, ставляться на голосування поправки і пропозиції до нього.

Головуючий на сесії інформує депутатів про кількість пропозицій, що надійшли на голосування, зачитує їх зміст.

Стаття 45. У разі, коли дві або більше пропозицій стосуються одного і того ж питання, сільська рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування по пропозиціях у тому порядку, в якому їх внесено.

Стаття 46. Перед голосуванням по кількох поправках або пропозиціях, які суперечать одна одній, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції.

Якщо рада прийме першу поправку чи пропозицію, інші на голосування не ставляться.

Стаття 47.  При відкритому та поіменному голосуванні підрахунок голосів проводиться лічильною групою тих, хто голосував “за,” “проти” чи “утримався.”

При голосуванні з одного питання кожен депутат має голос і подає його “за” пропозицію, “проти” неї, чи “утримується” при голосуванні.

Стаття 48. Голосування по проекту рішення проводиться в цілому за все рішення або по пунктах та розділах, а потім в цілому.

Стаття 49. Рішення сільської ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу сільської ради, крім особливих випадків, передбачених законодавством та цим Регламентом.

При встановленні результатів голосування до загального складу сільської ради включається сільський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

Стаття 50. Для проведення таємного голосування і визначення його результатів з числа депутатів обирається відкритим голосуванням лічильна комісія. До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуто до складу органів, що обираються.

Стаття 51. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення комісії приймаються більшістю голосів її складу. У випадку, коли голоси розділилися порівну, прийнятим вважається рішення, за яке проголосував голова.

Стаття 52. Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою і у визначеній кількості.

Стаття 53. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення встановлюються лічильною комісією на основі цього Регламенту, про що її голова інформує депутатів.

Стаття 54. Перед початком голосування виборчі скриньки перевіряє, опечатує або пломбує голова лічильної комісії у присутності членів комісії.

Стаття 55. Голосування проводиться у приміщенні при наявності кабіни для таємного голосування або в окремій кімнаті. Місце видачі бюлетенів і встановлення виборчої скриньки визначає лічильна комісія.

Стаття 56. Кожному депутату видається один бюлетень по виборах органу або посадової особи, що обирається, чи по вирішенню питання, що розглядається.

Бюлетені для таємного голосування видаються депутатам членами лічильної комісії згідно з списком. За отриманий бюлетень депутат ставить особистий підпис.

Стаття 57. Депутат користується правом одного голосу. Голосування проводиться в кабіні для таємного голосування.

Стаття 58. Депутат, який присутній на сесії, але не одержує бюлетень, або, одержавши бюлетень, не опускає його у виборчу скриньку, вважається таким, що не взяв участі в голосуванні.

Стаття 59. Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває виборчу скриньку для таємного голосування та підраховує голоси.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми і в яких залишено більше однієї внесеної кандидатури. Прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються.

Стаття 60. Кандидат вважається обраним, якщо в результаті таємного голосування він одержав більше половини голосів від загального складу ради.

Рішення вважається прийнятим, якщо в результаті таємного голосування за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 62. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени комісії і який зачитується на сесії ради.  Інформація про результати таємного голосування береться до відома.

Стаття 63. При виявленні порушень у порядку та процедурі проведення таємного голосування за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від кількості присутніх депутатів, проводиться повторне голосування.

Стаття 64. Рішення сільської ради підписує сільський голова. До підписання рішень допускається їх правописна коректорська правка, яка не змінює змісту рішень.

Стаття 65. Рішення сільської ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію. Рішення ради є офіційним документом.

Стаття 66. Рішення сільської ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і при необхідності оприлюднюються. На письмову мотивовану вимогу громадян їм може бути видана копія рішення.

Стаття 67. Рішення сільської ради, прийняті у межах її компетенції є обов’язковими для виконання їх органами ради, органами виконавчої влади, підприємствами (об?єднаннями), організаціями і установами, незалежно від форм власності, розташованими або зареєстрованими на території ради, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території ради.

Рішення сільської ради з мотивів їх невідповідності Конституції або Законам України можуть бути визнані незаконними в судовому порядку.

Стаття 68. Засідання сільської ради протоколюються . Протокол сесії ради оформляється не пізніше одного місяця після її проведення і підписується особисто головою ради, а у разі його відсутності -  секретарем ради, а  у  випадку, передбаченому статтею 17 цього Регламенту – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

Стаття 69. У протоколі сесії сільської ради зазначаються такі дані:

- найменування ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата та місце проведення сесії;

- число депутатів, обраних до сільської ради, число присутніх та відсутніх депутатів;

- порядок денний сесії, прізвище та ініціали доповідача та співдоповідача по кожному питанню;

- прізвище та ініціали депутатів, інших осіб, які  виступали в дебатах , а також депутатів, які внесли запити, тексти їх виступів.

Стаття 70. До протоколу сесії додаються рішення, прийняті сільською  радою, тексти доповідей і співдоповідей, письмові запити депутатів, тексти виступів депутатів, які записалися, але не виступили у зв’язку з припиненням дебатів, список відсутніх на сесії депутатів, список запрошених на сесію.

Стаття 71. Оригінал протоколу сесії зберігається в справах сільської ради. Після закінчення повноважень ради відповідного скликання оригінали протоколів передаються до державного архіву на постійне зберігання.

Стаття 72. При необхідності в кінці сесії надається час, але не більше 15 хвилин, для виступів депутатів сільської ради з короткими заявами та повідомленнями.

Заяви та повідомлення не обговорюються, рішення по них не приймається.

Стаття 73. Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сесії сільської ради при обговоренні питань порядку денного, а також ті, які містяться у виступах, переданих  в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою або за її дорученням комісіями ради, направляються на розгляд відповідним організаціям і посадовим особам, які зобов’язані у встановлений строк розглянути їх і про результати повідомити безпосередньо депутата, а також голову ради.

Стаття 74. Листи громадян, які надійшли на адресу сільської ради, розглядаються сільською радою в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

 

Розділ 4

Депутат сільської ради

 

Стаття 75. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами України.

Стаття 76. Відповідно до частини 2 статті 4 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» повноваження депутата сільської ради починаються з моменту офіційного оголошення сільською виборчою комісією на сесії сільської ради рішення про підсумки виборів та закінчуються в день першої сесії сільської ради нового скликання.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Стаття 77. Депутату сільської ради видається депутатське посвідчення за  підписом сільського голови, голови відповідної територіальної виборчої комісії відповідно до законодавства.

Стаття 78. Депутат, як повноважний член сільської ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності сільської ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, сільською радою та її органами, виконує їх доручення.

Депутат повинен входити до складу однієї постійної комісії ради.

Стаття 79. Депутат сільської ради має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються сільською радою та відповідною постійною комісією, має право обирати і бути обраним в органи сільської ради.

Стаття 80. Депутат сільської ради має право вносити пропозиції до порядку денного сесії сільської ради, проектів рішень з обговорюваних питань, щодо складу органів, створюваних сільською радою; обговорювати кандидатури посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються сільською радою; приймати участь у дебатах, ставити запитання, вносити проекти рішень, або поправки до них, виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій, та з мотивів голосування, давати та вимагати роз?яснення в порядку, встановленому цим Регламентом.

Стаття 81. У міжсесійний період на вимогу депутата сільської ради він забезпечується матеріалами щодо діяльності сільської ради, постійних комісій, має право знайомитись з протоколами сесій сільської ради, включаючи доповіді, тексти виступів депутатів, в тому числі і тих, які не виступали у зв’язку з припиненням дебатів.

На вимогу депутата йому надаються копії документів, прийнятих сільською радою та її постійними комісіями.

Стаття 82. Депутат сільської ради має право звернутись із депутатським зверненням до органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території ради з пропозицією здійснити певні дії, дати офіційне роз’яснення чи викласти позицію з питань віднесених до їх компетенції і брати участь у розгляді порушених питань. Орган або посадова особа, до яких спрямоване звернення, зобов’язані у встановлений чинним законодавством строк дати письмову відповідь.

Стаття 83. Депутатський запит може бути внесено депутатом або групою депутатів сільської ради у письмовій або усній формі. Він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання сільської ради, по ньому може проводитись обговорення і приймається відповідне рішення.

Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані в установлений строк дати письмову відповідь депутату та сільській раді. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані повідомити про це раді та депутатові, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту.

Відповідь на запит у разі необхідності доводиться до відома всіх депутатів.

Стаття 84. Депутат сільської ради зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», цього Регламенту, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності сільської  ради та її органів, бути присутнім на кожній сесії сільської ради, засіданні постійної комісії до якої його обрано, і брати активну участь у їх роботі.

В разі неможливості прибути на сесію депутат повинен повідомити про це сільського голову або секретаря сільської ради.

Голови постійних комісій надають відомості про діяльність депутатів в постійних комісіях сільської ради.

Стаття 85. У разі порушення депутатом сільської ради Конституції і законів України, пропуску протягом року більше половини пленарних  засідань сільської ради, або засідань постійної комісії, до якої його обрано, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень сільської ради та її органів сільська рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата в установленому законом порядку.

 

Розділ  5

Сільський голова та секретар сільської ради

Сільський голова

Стаття 86. Повноваження сільського голови починаються з моменту офіційного оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні сільської ради про його обрання і закінчуються в день відкриття першої сесії сільської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

   У разі звільнення з посади сільського голови у зв'язку з достроковим припиненням  його  повноважень,  а  також  у  разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського голови здійснює секретар сільської ради. Секретар сільської ради  тимчасово  здійснює зазначені   повноваження   з   моменту   дострокового   припинення повноважень сільського голови і до  моменту початку   повноважень   сільського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону,  або до дня відкриття  першої сесії сільської ради, обраної на чергових місцевих виборах.

Стаття 87. Сільський голова  не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Стаття 88.  Сільський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території сільської ради Плисківської сільської об’єднаної територіальної громади, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу сільської ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради, старост, заступників сільського голови та інших посад відповідно до законодавства України;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, виконавчого апарату ради, штатів виконавчого апарату, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших  питань самоврядування, сільського бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України «Про культуру»;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, сільської ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних  відносинах  відповідно  до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів  місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси Плисківської сільської об’єднаної територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на території ради додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань; бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

Стаття 89. При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. 

Стаття 90. Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. 

Стаття 91. На вимогу не менше половини депутатів сільської ради сільський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 92. Повноваження сільського голови, можуть бути достроково припиненими відповідно і в порядку до статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Секретар сільської ради

Стаття 93. Секретар сільської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів шляхом таємного голосування на строк повноважень ради за пропозицією сільського голови.

Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії сільської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори сільського голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду  секретаря  ради, запропоновану сільським головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської ради сільський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень сільський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради.

У разі, якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу ради, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить сільський голова.

Стаття 94. Таємне голосування по виборах секретаря сільської ради здійснюється за процедурою, передбаченою даним Регламентом.

Стаття 95. Про обрання секретаря сільської ради приймається відповідне рішення сільської ради.

Стаття 96. Секретар сільської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Стаття 97. Секретар сільської ради:

1) здійснює повноваження сільського голови у разі звільнення з посади сільського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень;

2) скликає сесії ради у разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених попереднім пунктом;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради;

6) за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням сільського голови або ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

Стаття 98. Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету ради.

Стаття 99. Секретар сільської ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Стаття 100. Повноваження секретаря сільської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради без припинення повноважень депутата сільської ради за рішенням ради або за власним бажанням.

 

Розділ 6

Постійні  комісії  сільської ради

 

Стаття 101. Постійні комісії сільської ради є органами сільської ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень  сільської ради.

Стаття 102. Постійні комісії обираються сільською радою на пленарному засіданні ради на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.

Пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій сільської ради вносить сільський голова.

Голова постійної комісії обирається сільською радою за поданням сільського голови.

Всі інші питання структури комісії, в тому числі обрання заступника голови і секретаря комісії, розподіл повноважень між членами комісії вирішуються відповідною комісією.

Стаття 103. Сільська рада утворює комісії:

1) з питань прав людини, законності, гуманітарних питань, депутатської діяльності, етики та регламенту;

2) з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва;

3) з питань земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Стаття 104. Депутат сільської ради має право і повинен бути членом лише однієї постійної комісії.

Стаття 105. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані сільський голова та секретар сільської ради.

Стаття 106. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Стаття 107. Основною формою роботи постійної комісії є її засідання. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.

Стаття 108. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Стаття 109. Постійні комісії сільської ради:

- за дорученням сільської ради, сільського голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку села, сільського бюджету, звіти про виконання програм та бюджету;

- вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд сільської ради;

- розробляють проекти рішень сільської ради та готують висновки з цих питань;

- за дорученням сільської ради, сільського голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних сільській раді органів, а також з питань віднесених до відання сільської ради – виконкому сільської ради, підприємств, організацій, установ;

- подають за результатами перевірки підприємств, установ та організацій свої рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках на розгляд   сільської ради;

- здійснюють контроль за виконанням рішень сільської ради;

- вивчають і розглядають інші віднесені до відома сільської ради питання за дорученням сільської ради та сільського голови;

 • голови комісій виступають на сесіях сільської ради з доповідями та співдоповідями.

Стаття 110. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

Стаття111. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи керівники підприємств, установ, організацій, посадові особи повідомляють комісіям у встановлений ними строк.

Стаття 112. Постійні комісії сільської ради є підзвітними сільській раді та відповідальними перед нею.

Стаття 113. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій сільської ради визначаються цим Регламентом та положенням про постійні комісії.

 

Розділ 7

Виконавчий комітет сільської ради

 

Стаття 114. Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк ї повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Стаття 115. Кількісний склад виконавчого комітету сільської ради визначається сільською радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією сільського голови. Виконавчий комітет ради утворюється у складі сільського голови, заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретаря виконавчого комітету та інших осіб. Очолює виконавчий комітет сільської ради сільський голова. 

До складу виконавчого комітету сільської ради входить також за посадою секретар ради, який за рішенням ради може здійснювати функції секретаря виконавчого комітету.

До складу виконавчого комітету сільської ради не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради.

Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчому апараті ради на постійній основі, виконують функції у складі виконкому на громадських засадах.

На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Регламентом для сільського голови.

Стаття 116. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 117. Виконавчий комітет сільської ради:

1) забезпечує здійснення сільською радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими законами;

2) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, сільського бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

3) координує діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Плисківської сільської об’єднаної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників.

Стаття 118. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Стаття 119. Положення про виконавчий комітет сільської ради затверджується сільською радою.

 

Розділ 8

Виконавчий апарат сільської ради

 

Стаття 120. Виконавчий апарат сільської ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню сільською радою взаємодії і зв’язків з територіальною громадою, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Стаття 121. Структура, чисельність виконавчого апарату ради, визначена відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та витрати на утримання встановлюються радою за поданням сільського голови.

 

Розділ 9

Групи і фракції депутатів

Стаття 123. Групи і фракції депутатів. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах, депутати сільської ради можуть, на основі їх взаємної згоди, об'єднуватися в депутатські групи. Депутати сільської ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата сільської ради, передбачених законодавством України. Членство депутата сільської ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

Стаття 124. Порядок утворення депутатських груп. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів місцевої ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів місцевої ради.

Депутати місцевої ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

Депутатська група реєструється відповідною місцевою радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень відповідних рад.

Організація діяльності депутатських груп визначається відповідною місцевою радою.

Стаття 125.Діяльність депутатської групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів місцевої ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено частиною першою цієї статті;

2) у разі прийняття депутатами місцевої ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

3) після закінчення строку, на який депутати місцевої ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень відповідних рад.

Сільська рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Інші питання діяльності депутатських груп визначаються цим Регламентом ради.

Стаття 126. Депутатські фракції

Депутати сільської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції місцевих рад. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати сільської ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

Депутат сільської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні сільської ради інформує депутатів сільської ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій визначаються цим Регламентом.

Права депутатських груп, фракцій

Депутатські групи, фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

Участь депутата місцевої ради в роботі інших органів місцевого самоврядування

Депутат місцевої ради має право брати участь з правом дорадчого голосу в роботі інших органів місцевого самоврядування при розгляді ними питань та прийнятті рішень, що зачіпають інтереси виборців його виборчого округу чи територіальної громади, від яких його обрано.

Розділ 10. Дисципліна та етика пленарних засідань

 

Стаття 127. На пленарному засіданні сільської ради промовець, як і всі присутні, зобов’язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий має право попередити промовця про неприпустимість порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

Депутат або представник депутатської фракції, групи, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого про надання слова для репліки. Головуючий на засіданні надає слово депутату, або представнику депутатської фракції, групи відразу після звернення.

Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий може позбавити його слова.

Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий після попередження позбавляє його слова.

Стаття 128. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.

Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів, присутніх на сесії, визначеною шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал.

Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання до виконання депутатом його вимог.

Стаття 129. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

Розділ 11 Заключні положення

Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього

Стаття 130. Регламент набирає чинності після прийняття рішення радою про його затвердження не пізніше як на другій сесії ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради

Стаття 131.Рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту, які приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

Постійна комісія з питань прав людини, законності, гуманітарних питань, депутатської діяльності, етики та регламенту готує та узагальнює пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту та вносить на розгляд ради.

Стаття 132. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради та її органів забезпечується апаратом ради та виконавчим комітетом.

 

 

Сільський голова                                                             М.О. Вірко

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора